230711 Dokument inför Årsstämman 2023

 

230627 Inbjudan till Årsstämman 2023

Tisdagen den 25 juli klockan 16.00 är det åter dags för vägföreningens årliga stämma. Plats är, liksom de senasste åren, "Gula garaget" i Kämpersvik. Se länkar för inbjudan respektive fullmakt här, respektive här

 

220801 Protokoll för Årsstämman 2022

 

220712 Dokument inför Årsstämman 2022

 

210706 Dokument inför Årsstämman 2021

 

210623 Välkomna till Årsstämman 2021

Datum för årets stämma är onsdagen den 21:a juli kl. 15.00. 

Plats: Gula garaget (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8 Kämpersvik (förutsatt att vi inte blir många, se nedan).

Med anledning av pågående Corona-pandemi är vi även i år tacksamma för om att ni anmäler ert deltagande samt antal. Detta för att kunna planera rekommenderat deltagaravstånd med avseende på vald lokal. Ett antal platser kommer att finnas inne i "Gula garaget" och ett antal på utsidan de öppna portarna.

Deltagare anmäler sig som vanligt via e-post: kevstyr@gmail.com eller genom att meddela någon i styrelsen. 

Formell inbjudan jämte fullmaktsformulär är skickade till registrerade e-postadresser men även genom att klicka här (inbjudan) och här (fullmakt) finner ni respektive dokument. 

I den utskickade inbjudan har det råkat bli fel årtal för stämman. Självfallet avser styrelsen att hålla årets stämma detta år och inte föregående. 

200914 VA-arbeten vid Killebäck

Under veckorna 38-44 kommer Tanums kommun, i samarbete med Svensk Sjöentreprenad i Göteborg AB, att genomföra omfattande arbeten med att dra ny avloppsledning för att koppla samman Fjällbacka med reningsverket i Bodalen. Man kommer att borra och dra den nya ledningen under havsbotten i viken och komma upp utanför stenpiren i Skredfors.

Vägen kommer att ledas om i höjd med badplatsen vid Killebäck genom att man växelvis breddar vägen på respektive sida då vägen kommer att grävas upp. Framkomligheten kommer enligt entreprenören att vara i stort sett intakt med undantag för de korta stunder då man eventuellt måste utföra sprängningsarbeten. 

För att underlätta arbetet och för allas säkerhet ber vi därför både fordon och fotgängare som passerar arbetsplatsen att iaktta uppmärksamhet samt självfallet sänka hastigheten. Tänk också på att det kan vara klokt att åka hemifrån några minuter tidigare då man eventuellt kan behöva vänta på att passera området vid sprängning och maskinförflyttning. 

Vägen kommer att besiktigas i samarbete mellan parterna och troligen vara fullt återställd någon gång under våren. 

 

200817 Protokoll årsstämman 2020

Protokollet från årets stämma finns nu för påseende under fliken Årsmötesprotokoll eller genom att klicka här.

 

200717 Dokument inför Årsstämman 2020

 

200703 Välkomna till Årsstämman 2020

Datum för årets stämma är fredagen den 31:a juli kl. 15.00. 

Plats: Gula garaget (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8 Kämpersvik (förutsatt att vi inte blir många, se nedan).

Med anledning av pågående Corona-pandemi är vi i år extra måna om att ni anmäler ert deltagande samt antal. Detta för att kunna planera rekommenderat deltagaravstånd med avseende på vald lokal. Ett antal platser kommer att finnas inne i "Gula garaget" och ett antal på utsidan de öppna portarna. Om, mot förmodan, lokalen blir för trång kommer alternativ plats att meddelas. 

Deltagare anmäler sig som vanligt via e-post: kevstyr@gmail.com eller genom att meddela någon i styrelsen. 

Formell inbjudan jämte fullmaktsformulär är skickade till registrerade e-postadresser men även genom att klicka här (inbjudan) och här (fullmakt) finner ni respektive dokument. 

   

190809 Protokoll årsstämman 2019

Protokollet från årets stämma finns nu för påseende under fliken Årsmötesprotokoll eller genom att klicka här.

 

190626 Välkomna till Årsstämman 2019

Datum för årets stämma är i år satt till onsdag 24/7, kl. 15-17

Plats är som de senaste åren ”Gula Garaget” (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8, Kämpersvik.

Formell inbjudan jämte fullmaktsformulär är skickade till registrerade e-postadresser men även genom att klicka här (inbjudan) och här (fullmakt) finner ni respektive dokument. 

Glöm som vanligt inte att meddela hur många som kommer från din fastighet för garanterad tillgång av kaffe & bulle.

 

180815 Protokoll årsstämman 2018

Protokollet från årets stämma finns nu för påseende under fliken Årsmötesprotokoll eller genom att klicka här

 

180619 Välkomna till Årsstämman 2018

Datum för årets stämma är satt till lördag 21/7, kl. 16:00-18:00.

Plats är som de senaste åren ”Gula Garaget” (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8, Kämpersvik.

Formell inbjudan kommer inom kort till din angivna e-postadress men du kan redan nu anmäla dig via e-post till kevstyr@gmail.com.

Glöm inte att meddela hur många som kommer från din fastighet för beräkning av kaffe & bullar.

 

180619 Nya farthinder

Då var, efter en lång tids diskussioner och beslut, de nya farthindren äntligen på plats. Placeringen är aningen annorlunda än tidigare års blomlådor och kommer att justeras efter behov och trafikintensitet.

Som vanligt ska påpekas att den bästa åtgärden för att öka säkerheten för fotgängare, cyklister och inte minst barn på vägen, är att hålla en låg hastighet samt vidta extra uppmärksamhet. En låg hastighet minskar även vägslitage, buller samt bidrar till allmänt ökad trivsel längs vår väg. 

 

171012 Protokoll extrastämman

Protokollet från extrastämman finns nu för påseende under fliken "Årsmötesprotokoll".

 

20170929 Årets utdebitering

Just nu håller vår kassör som bäst på med att skicka ut fakturor via e-post gällande årets utdebitering till samtliga berörda fastigheter. Om Du i skrivande stund inte fått fakturan så kommer den inom de närmsta dagarna. Kontrollera även särskilt så att fakturan inte hamnat i spam- eller skräppostfilter om det fortfarande inte efter några dagar inte kommit något mail. Har du bytt e-postadress eller liknande vänligen meddela oss detta snarast på kevstyr@gmail.com. Förfallodag är 25/10, betala i god tid för att undvika förseningsavgift. 

 

20170904 Ny flik "Ekonomi"

Från och med föregående verksamhetsår kommer balans- och resultatrapporterna för det gångna året att presenteras på hemsidan under fliken Ekonomi

 

20170903 Extra stämma, söndag 1:a oktober

Härmed kallas fastighetsägare i vägsamfälligheten till extra stämma, där endast en punkt ska behandlas:

Val av ny ledamot i styrelsen med anledning av att Emma Levin begärt entledigande.

Dag: 2017-10-01 (söndag)

Tid: 11:00 – 12:00

Plats: Gula garaget (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8 Kämpersvik

Anmäl deltagande till kevstyr@gmail.com senast 2017-09-24

 

Stämmodokument

 

170731 Protokoll årsstämman

Protokollet från årsstämman finns nu för påseende under fliken "Årsmötesprotokoll". 

 

170710 Street Art

Den unge street art-konstnären Sander skapar en gladare asfalt och vill med sin konst förmedla budskapet

"barn är mjuka, bilar är hårda". 

Sander verkar dock bekymrad över konstens varaktighet eftersom kritan inte är väderbeständig. 

Sander med sin assistent "Pappa"

 

 

170624 Årsstämma 2017

Välkomna till årsstämman lördag 22:a juli kl 13:00.
Lokal: "Gula garaget" (Lars Joelsson), Skredforsvägen 8, Kämpersvik.
Viktigt att ni meddelar hur många ni kommer per fastighet då vi bara kan garantera kaffe med dopp till de som anmält sig.

 

 

170622 Farthinder, hastighet, stödkanter

Blomlådor 2017

Nu är farthindren vid badplatsen utplacerade för säsongen. Det blev de gamla blomlådorna, kompletterade med en ny, som fick hänga med en säsong till. Den fina blomsterplanteringen har som vanligt Lars och Birgitta Karlsson fixat.

På förra årsstämman fick styrelsen i uppdrag att se på en mer varaktig lösning gällande hastighetsbegränsning och medlemmarna uppmanades även att komma med förslag och idéer. Vi fick ganska snabbt ett förslag (det enda) som innebar bitvis visuellt avsmalnande sträckor enligt den modell som testas på platser i Skåne med framgång. Vi kom dock fram till att denna modell inte passade oss eftersom vår vägs smalare bredd knappast medger denna lösning. Styrelsen har därför under gångna året värderat ett antal andra idéer och möjliga lösningar vilket resulterat i fyra förslag. Dessa kommer att presenteras på hemsidan inom kort med syfte att ta ett definitivt beslut på årsstämman 22/7 (formell inbjudan kommer på hemsidan inom kort).

Men! Det finns inga fartbegränsande åtgärder som fungerar lika bra som att tänka på hastigheten samt anpassa denna efter omständigheterna. Detta gäller självfallet hela året med är ännu viktigare under sommarmånaderna med ökad trafik, fotgängare och cyklister och inte minst barn som inte alla gånger har full uppmärksamhet. Vänligen respektera detta. 

Under försommaren har stödkanterna längs vägen kompletterats. De fastigheter som anlitar hantverkare och entreprenörer ombeds att se till att dessa inte använder väggren eller dikesområdet som parkering eller uppställningsplats då just stödkanterna körs ned och tar onödig skada. 

Idag har även vår vägsträckning fått kanterna klippta. Snyggt och prydligt inför midsommarhelgen.

En riktigt Trevlig Midsommarhelg till er alla och väl mött på årsstämman!

 

161130 Stadgar, Regler & Guider

Senaste dagarna  har hemsidan omstrukturerats en aning. Ny flik (se rubrik) som samlar en del av de viktiga dokument som kan vara väsentliga för medlemmarna att känna till. 

 

160819 Husnummer

Det har framkommit påpekanden från taxichaufförer, budbilar, fraktbolag e.t.c. om att fastigheterna längs Halsviksvägen och Lilla Halsviksvägen är svåra att finna, tänk även på utryckningsfordon. Många fastigheter har husnummer synligt från vägen men många saknar synligt husnummer eller att det är ostrategiskt placerat. Detta är kanske inte en fråga för vägföreningen att driva utan enbart en information att det kan vara lämpligt att åtgärda. 

 

160819 Ändring av andelstal

Den som önskar justera sitt andelstal, till exempel vid ändring från fritidsboende till åretruntboende eller vise versa, gör detta genom att antingen kontakta styrelsen via e-post kevstyr@gmail.com och som då kontaktar Lantmäteriet eller genom att själv kontakta Lantmäteriet. Oavsett vill styrelsen få vetskap om ändringen så att fastigheten debiteras rätt. Lantmäteriets kostnader i samband med denna registrering betalas av respektive fastighet. 

 

160819 Regler för slitageersättning

Under rubriken Stadgar & Årsmötesprotokoll ovan finns nu dokument rörande regler kring extraordinärt slitage av Halsviksvägen. 

Du finner även dokumentet här.

 

160818 Protokoll från Årsstämman 2016

Protokoll 

 

160723 Hastighet och farthinder

 

Det är beklagligt att vi kan konstatera att det senaste veckorna skett en drastisk hastighetsökning av biltrafiken på vår väg, långt över begränsningen på 30km/tim -vilket redan det är en för hög hastighet på flera sträckor. Detta var inte meningen med ny vägbeläggning. 

En låg hastighet har förutom de uppenbara säkerhetsmässiga följderna, för både fotgängare och cyklister, speciellt alla barn längs vägen, även positiv inverkan på miljö och allmän trivsel. 

I går fredag 22/7 blev ett farthinder vid badplatsen påkört av en bil med hög hastighet (vittnen finns). Blomlådan, som är rejält tung'låg upp och ned flera meter från sin plats ute bland sprängstenarna, mer eller mindre massakerad. 

Ny låda är beställd och som en konsekvens för att ytterligare förhindra höga hastigheter har därför de gamla, ganska agressiva, farthindren nu lagts ut som komplement. Om hastigheterna inte sänks, kan ytterligare farthinder läggas ut efter behov på andra delar av vägen.

 

160522 Slitageersättning

Enligt det beslut som togs vid senaste årsstämman (juli 2015) angående extraordinärt slitage av vägen har det idag via e-post skickast ut information till samtliga medlemmar. Brevet i pdf-format finns även att läsa här

 

151223 Slutet gott...

Så har ännu ett händelserikt år passerat och vi fick till sist våra stödkanter, om än kanske inget konstverk. Under kalenderåret som som passerat så har vi främst arbetat med att ordna och justera det sista med brorenoveringen men framför allt den nya beläggningen mellan Paradishöjden och vändplanen. Det kanske inte låter så mycket men det är åtskilliga timmar av diskussioner, kontakter och beslut som ligger bakom. Detta har uppnåtts genom ett ganska så krävande styrelsearbete men som också är väldigt trevligt och stimulerande. Nu tar styrelsen julledigt för att b.l.a. ladda batterierna inför vårens styrelsearbete. 

Till Alla Medlemmar önskas en riktigt

GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR!

 

151126 Asfalteringsarbetet i stort sett klart

Sedan en månad tillbaka åtnjuter vi igen hur bekvämt det är att köra på en belagd väg. Vi slipper därmed också den ömsom dammiga och ömsom bitvis sörjiga väg vi haft de sista tre åren för att inte tala på alla potthål. Dock återstår några åtgärder; En del mindre och kompletterande asfaltsjobb kommer p.g.a. väderleken, läs årstiden, inte att kunna utföras förrän till våren enligt ö.k. med Skanska. Det gäller främst sådant vi inte är helt nöjda med men även en del kompletterande åtgärder och privata arbeten. Stödkanterna längs väg och fastighetsinfarter är heller inte gjorda men kommer att göras inom kort, möjligen redan under morgondagen. 

 

Ett par saker att särskilt tänka på i och med den nya beläggningen: 

- Som konsekvens av att vi nu har en slät och fin väg finns risk för, och har noterats, en högre hastighet. Tänk på att det fortfarande är Max 30 km/h som gäller men kör gärna långsammare. 

- Tänk även på att vara rädd om beläggningen. Detta gäller särskilt de som bygger eller på annat sätt utnyttjar maskiner på eller omkring vägen. Skador i asfalten är reparerbara men kostsamma och blir aldrig lika fina och hållbara. 

- Även om vi isgrusar när det behövs så är det bra att ha i beaktning att den nya släta asfalten blir halare än vad vi är vana vid. Detta gäller inte bara frost och ishalka utan även våt väderlek. Vi uppmanar därför inte bara dig som kör att ta det lite lugnare utan även du som går eller cyklar. 

 

Fr.o.m idag har vi även satt upp lite nya vägmärken. Bland annat har vi satt upp skyltar som anger väjningsplikt vid bron innebärande att trafik som kommer öster om bron (från Kämpersvik) har företräde. Den som kommer väster ifrån har alltså väjningsplikt på bron och väntar på den nya mötesplatsen mittemot pumphuset tills bron passerats av mötande fordon. Egentligen inget nytt utan en formalisering. 

 

Fler bilder från asfalteringen hittar du HÄR 

 

 

151019 Datum för asfaltering uppskjuten och definitivt bestämd

-Eller rättare sagt förutsatt att vädergudarna står på vår sida så kommer asfalteringen att påbörjas måndagen den 26/10. 

Som ni säkert anar så har justeringsarbetet dragit ut ytterligare på tiden och beräknas nu vara helt färdigställt på onsdag denna vecka. Med tanke på att det spås regn under torsdagen och för att förhindra trafikstörningar under fredagen, då många ska till sina stugor, beslöts att istället påbörja asfalteringen på måndag så att Skanska då istället får bästa tänkbara flyt i arbetet och kan använda den tid som krävs. Vi vill ju trots allt ha bästa tänkbara arbetsförutsättningar så att slutresultatet blir så bra som möjligt.

Till er som väntat på svar så fick vi först idag informationen om aktuell status. 

 

151014 Imorgon torsdag 15/10 påbörjar Skanska arbetet

Under onsdagen avslutades EGAB:s grävningsarbeten i vägen och redan i morgon, torsdag 15/10, börjar Skanska med den förberedande justeringen av vår och EGAB-områdets vägar. Detta innebär att en hjulgrävmaskin och lastbil kommer att verka längs sträckan Paradishöjden - vändplatsen vid vägens slut.

Justeringsarbetenen kommer att pågå åtminstone till veckans slut och själva asfalteringen påbörjas preliminärt måndag eller tisdag nästa vecka (v43). Definitivt besked kommer oss tillhanda under fredagen och hemsidan kommer att uppdateras med denna information.

Under justeringsarbetet kommer vägen att hållas öppen för trafik men bitvis och periodvis avstängd under ett par timmar vid nästa veckas asfaltering. 
 
 

151011 Asfalteringen uppskjuten till v 43

Under fredagen har beslut tagits att skjuta upp asfalteringsarbetet till vecka 43. Målsättningen är att arbetet utförs 19-21 oktober med reservation för dåligt väder (regn). Anledningen till detta beslut är förseningar i samband med EGAB:s VA-arbeten och återställande av vägbanken i samband med detta. Det är självfallet beklagligt men inte mycket att göra åt och utom vår påverkan. Entreprenören gör sitt yttersta för att istället under kommande vecka (42) slutföra grävningarna i vägen samt återställa i samförstånd med oss och asfaltentreprenören.  

Trafikstörningarna under veckan kommer att vara väsentligt mindre än föregående vecka och VA-entreprenören har lovat oss att varsla och uppdatera berörda fastigheter. Det är främst vid grävningen tvärs över vägen vid fam. Främme och vid infarten till Wallinbackarna / fam. Thulin där totalstopp kommer att krävas. Enligt entreprenören lär sådant avbrott vara ca 1-2 timmar vid respektive ställe.

Styrelsen vill passa på att tacka berörda fastigheter för visad, och fortsatt visad, förståelse och tålamod i samband med de olika arbetena. Mycket snart får vi alla belöning i form av en nybelagd och farbar väg igen. 

 

150929 Trafikstörningar v 40 - 42

Under rubricerad period kan det under kortare perioder vara begränsad framkomlighet mellan Paradishöjden och vändplatsen vid Halsviksvägens slut. Anledningen är som nämnts tidigare dels EGAB:s fortsatta avloppsgrävningar och dels den nya afaltsbeläggningen. Nedan delges den senaste information vi har samt tips om alternativa omvägar vid de stopp som kan uppstå och hoppas på er förståelse för detta. Vi har inom en mycket snar framtid äntligen en efterlängtad och nybelagd väg att glädjas åt.

Under innevarande vecka och möjligen några dagar in i nästa vecka (v 41) kommer EGAB:s arbeten att äga rum. Sträckan som berörs är från EGAB-områdets västra infart samt vidare ned mot familjen Ehrencronas stamfastighet. Grävning kommer delvis att ske i vägbanken och framkomligheten är därför begränsad. Vägen kommer att korsas av ledningarna vid två ställen, i höjd med familjen Främme samt någonstans i anslutning till området runt vägen som leder ned mot "Wahlinbackarna" även kallat "Petterssons äng / väg". Räkna med att vägen då kommer att vara helt avstängd för trafik någon timma eller två per korsning.

Under v 41 kommer vissa förberedande justeringar inför asfalteringen att genomföras, troligen med minimala trafikstörningar.

Asfalteringen är planlagd till 12-13 oktober (v. 42) men är såklart beroende av skälig väderlek. Läggaren kommer att starta vid vändplatsen och gå vidare mot bron - Paradishöjden. Det är då inte möjligt att passera läggaren. Men, för den tålmodige finns alternativ framkomlighet beroende på var längs vägen läggaren befinner sig. Omkörning kan ske via Berhardinas väg och vidare längs Ejgdetjärnet och ut på väg 163. Anslutning till Bernhardinas väg är möjlig även genom att köra på vägen nedanför familjen Ehrencronas stamfastighet via infarten mittemot familjen Främmes fastighet. Omkörning är även möjlig via EGAB-området den tid läggaren blockerar sträckan mellan områdets två infarter.

Utrycknigsfordon kommer under hela perioden att ges möjlighet att ta sig fram oavsett avbrott.

Det är naturligtvis uppskattat om vi kan minimera trafiken under pågående arbeten och entreprenörerna uppskattar om vi i möjligaste mån kan planera vårt bilbehov de 2-3 dagar som det sammanlagt kan vara frågan om då det även gör att arbetet sannolikt går snabbare. Vilka exakta dagar detta är kan dock vara svårt att i förväg meddela utan vi uppmanar de som behöver använda vägen att hålla sig ajour med situationen från dag till dag. Det går även bra att kontakta de bofasta i styrelsen via telefon eller e-post för uppdatering om dagsläget.

Det kan vidare vara klokt att köra hemifrån några minuter tidigare för de som vet med sig att de har en tid att passa då det kan dröja några minuter innan ett entreprenadfordon kan förflytta sig. Du som väntar besök av hantverkare e.t.c. rekommenderas att uppdatera dessa om situationen under närmsta två veckorna.

 

150911 Pågående- och kommande vägarbeten samt beläggning

Som en del av oss kunnat notera så har förberedelserna inför höstens asfaltering påbörjats. Just nu håller vår grävare Lars på med kantskärning och dikesgrävning där det behövs. Lars utför även del del mindre arbeten för EGAB:s- och Paradishöjdens räkning parallellt med de uppdrag vägföreningen beställt. Lars arbeten innebär i princip inga trafikstörningar alls.

Vecka 40 har EGAB meddelat oss att den sista planerade etappen i avloppsgrävningarna kommer att utföras. Dessa arbeten omfattar sträckan från EGAB-områdets västra infart och vidare ner till den kommande pumpstationen vid Ehrencronas stamfastighet. Eftersom man kommer att lägga ned en s.k. termoledning så är förfarandet av väsentlig mindre omfattning än tidigare grävningar och trafikstörningarna minimeras. Vi kan dock förvänta oss stunder med avbrott och/eller då trafik måste ledas om, t.e.x. via Bernadinas väg för boende väster om arbetet. Vi återkommer med uppdaterad information när arbetet påbörjats eller när vi har uppdaterad information. 

Omgående efter att EGAB:s grävningar är utförda kommer vi i samarbete med EGAB att utföra den efterlängtade beläggningen av vägsträckan Paradishöjden - Vändplatsen vid vägs ände. Dessa arbeten kommer enligt vår entreprenör att ta 2-3 dagar och påbörjas senast vecka 41. Räkna med tillfälligt begränsad framkomlighet även under dessa dagar. I den mån vi vet kommer berörda fastigheter att informeras via hemsidan eller muntligen av någon i styrelsen. 

 

150709 Tänk på hastigheten!

Det noteras att många av de fordon som kör på vår väg har på tok för hög hastighet. Detta är ett året runt problem men blir naturligtvis extra viktigt att beakta nu i sommartid med både fler boende och dito gående, inte minst barn som befinner sig längs vägen. 

Vänligen respektera 30-gränsen men vi ser gärna att ännu lägre hastigheter hålls så slipper vi lägga ut ytterligare farthinder  på vägen. 

 

 

150624 Välkomna till årsmöte

Dag: 2015-07-25 (Lördag)

Tid: 15:00 – 17:00

Plats: Grannen Bistro och Bar, Nedre Långgatan 4 Grebbestad (snett mittemot Konsum)

Tillträde till stämman har medlemmar, funktionärer, ombud och personer som styrelsen ev har inbjudit.

Den kompletta inbjudan har gått via e-mail still samtliga medlemmar

 

150603 Bron är belagd!

Äntligen är det utdragna arbetet med bron färdigt. I fredags morse mellan kl. 06-8.30 var Skanska på plats för att asfaltera broområdet vilket gick väldigt smidigt. Som nämnts tidigare är alltså själva bron belagd med riktig asfalt, oavsett vilken beläggning vi senare väljer att lägga på själva vägen. Allt enligt de instruktioner och rekommendationer vår entreprenör gav oss i samband med renoveringen.

 

 

150408 VIKTIG INFORMATION: BRON PERIODVIS AVSTÄNGD FREDAG 17/4

Fredag 17/4 är vår bro periodvis avstängd för biltrafik. Detta på grund av fortsatta reparations- och förstärkningsarbeten på det västra brofästet. Vi räknar för säkerhets skull med att vår entreprenör behöver hela fredagen på sig för att färdigställa arbetet och trafiken släpps på så snart det är möjligt men vi utgår ifrån att bron periodvis och i sämsta fall inte är körbar mellan ca kl. 07-18.

Boende som vet med sig att de behöver ta sig till eller från området denna dag rekommenderas att parkera sin bil öster om bron vid utsiktsplatsen på "Höjden" eller vid hamnplan i Kämpersvik. Det finns även en möjlighet att via Bernadinas väg och "Ejdetjärnet" ta sig ut på väg 163. Detta sker i så fall på eget ansvar då denna väg bitvis inte lämpar sig för biltrafik men det går om man kör mycket försiktigt eller har hög markfrigång på sin bil.

Vid behov av räddningstjänst är det möjligt att snabbt avbryta arbetet och tillfälligt återställa farbarheten över bron.

Styrelsen och vår entreprenör hoppas på förståelse för denna obekvämlighet.

 


150408 Kommande beläggningsarbeten

Någon gång under maj månad kommer bron och dess förlängning, en kortare sträcka åt vardera håll, att beläggas med asfalt. Detta måste göras ganska omgående beroende på garantier och vattenavrinning. Denna åtgärd är fristående från övriga beläggningsarbeten av vägen senare i höst.

Som nämnts tidigare håller styrelsen på att insamla nödvändiga underlag och offerter för den under hösten planerade beläggningen mellan Paradishöjden och vändplatsen vid vägens slut. Dessa underlag kommer att presenteras för medlemmarna och behandlas vid ordinarie årsstämma i slutet av juli.

 

 

150218 Beläggning, bro och väg

Det vore fel att påstå att våren är här men den är på god väg. Dagarna har blivit märkbart längre och fågelsång kan fina dagar höras längs vår väg.

Styrelsen håller som bäst på att undersöka de tekniska förutsättningarna att belägga vägen och bron. Vad vi i nuläget vet är att broområdet kommer att beläggas med traditionell asfalt då detta är ett tekniskt krav för att säkerställa vattenavrinning och- genomträngning på själva broplattan. Detta mindre arbete kommer att påbörjas så snart vädret är lämpligt och upphandlingen är klar, någon gång under våren. Vi kommer att informera berörda fastigheter närmare angående framkomlighet under den tid arbetet pågår etc så snart vi har ett datum.

När det gäller resterande beläggning av själva vägen återstår ytterligare utredning, framför allt olika tekniska aspekter och rekommendationer från de sakkunniga som vi anlitar.

En snar och fullständig beläggning av vägen är önskvärd då den bitvis är i ett sorgligt skick. Det är därför en definitiv strävan av styrelsen att beläggning ska genomföras senast hösten 2015. Vi uppdaterar informationen så snart de närmare förutsättningarna är klara.

 

 

150101 Fullt axeltryck på bron

Som en konsekvens och målsättning i och med brorenoveringen är nu bron åter klassad för fullt axeltryck (BK1).

Lars har i juldagarna tagit ned de gamla BK3-skyltarna som angav den tidigare nedklassningen.

 

Redan i mitten av december testades den nya BK1-klassningen  av nedan ekipage med godkänt resultat.

 

 

 141216 Bron är körbar igen!

Sedan en knapp månad har nu vår renoverade bro varit körbar och vi gläds över att den nu borde klara ytterligare några årtionden.

Inom kort kommer några återstående justeringar att utföras av vår entreprenör. Bland det mest synliga är att slänterna vid de nya stödmurarna kommer att snyggas till ytterligare samt att en makadamränna längs stödmurarna för att ta hand om vattenavrinningen ska iordningställas. Dessa arbeten kommer att ske i samband med EGAB:s rivning av den provisoriska bron som idag 16/12 har påbörjats. 
Vår bro kommer även att beläggas med asfalt någon gång under våren och samtidigt kommer anslutningen mot vägen på den västra sidan att planas ut så mycket det är möjligt.

Med lite tur och hjälp av vädrets makter så kommer troligen även växtligheten i broområdet att återhämta sig under våren och sommaren. Förslag har även inkommit om att eventuellt hjälpa naturen på traven med lämplig växtlighet längs slänterna, kanske havtorn eller liknande. Just nu känns våren långt borta men den kommer, snarare än vi brukar ana....

Men... Innan dess... Så... önskar Styrelsen...

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR till er alla!

Klicka här för fler bilder. 

 

 

 141112 Brorenoveringen: Nya bilder

Vår ordförande Anders tog ett par ögonblicksbilder när han passerade broarbetet igår. Anders som även stämt av med ytterst ansvarig hos entreprenören konstaterar att allt flyter på enligt plan och nu åtetstår i stort sett endast vägräcken och beläggning. Så snart den provisoriska bron tagits bort kommer troligen även slänterna vid sidan av bron att snyggas till. 

Klicka här för fler bilder. 

 

 

 141106 Brorenoveringen: Nu börjar det arta sig!

För knappt en vecka sedan kunde så äntligen gjutningen av stödmurarna till bron göras. Allt gick som det skulle och redan i måndags gick det att ta bort förskarningen. Under onsdagen kom grävare och började med återfyllnadsarbetena. Om allt går enligt tidsplanen så är detta färdigt under nästa vecka och om två veckor har troligen även asfalt och broräcken kommit på plats ...om vädergudarna vill. Bron kan därefter tas i bruk för trafik igen och den tillfälliga bron kommer strax efteråt att rivas. 

Under den gångna helgen, trots ruskväder, hann Lars med att både sätta upp snökäppar, laga potthål och sladda de delar av Bernhardinas väg som fått nytt grus under hösten. Tack Lars!

Klicka här för fler bilder. 

 

 

 141020 Brorenoveringen: Tur i oturen!

Om nu nyckfullt väder kan kallas otur eller inte kan man diskutera. Om inte annat så kan vi konstatera att höstrusket dragit fram ordentligt de senaste dagarna och så här ser arbetssituationen ut för de som arbetar vid bron, ser kanske mer dramatiskt ut än det är (bilden nedan). Tur är i alla fall att sulan blev klar innan vattennivån steg.

För dagen ligger arbetet nere men vi har fått indikationer från entreprenören att arbetet med att gjuta sidostöden kan påbörjas i slutet av denna eller under nästa vecka eftersom formning och armering i stort sett är färdigt.

 

141020 Brorenovering

Nu hoppas vi på lite torrare väder!

 

 

 141008 Brorenovering pågår!

Förra måndagen påbörjades arbetet med brorenoveringen som avancerar enligt planerna. Redan efter en dag var den gamla vingmuren nedmonterad och schaktmassorna bortforslade. Efter ytterligare några dagar påbörjades under måndagen arbetet med förskarning och armering av det som kommer att bli sulan till den nya stödmuren (se bild).

 

Brorenovering 1 

 

140929 VIKTIGT: Broreparationen


Reparation av vår bro påbörjas i idag 29 september 2014 och då kommer bron att tas ur bruk för all trafik.
Tyvärr har EGAB, efter förhandlingar med vår Vägsamfällighet, ej gett tillstånd att använda deras provisoriska bro. Detta betyder att medlemmar som bor väster om bron konfronteras med en besvärlig situation, nämligen att under en 6 veckors period, använda Bernhardinas väg och vidare väganslutning till väg 163.
Vägen, som sällan trafikeras, är delvis i ett skick som gör att det endast går att köra ytterst försiktigt. Under kommande vecka kommer därför ett antal gruslass att köras på för att förbättra vägen. Tillkommer att det utförs arbeten längs vägen, som vi måste ta hänsyn till, för det kommunala avloppet.
Vägen är ej lämplig för lastbilstrafik.
Under de närmaste dagarna kommer även en lösning sökas för tidningsbud, post och sophämtning. Så fort mer detaljer är kända om detta återkommer vi med mer information.
EGAB är informerad om att den provisoriska bron måste vara öppen för utryckningsfordon.
Vi beklagar denna situation och hoppas på er förståelse under kommande 6 veckors period.

Anders Westgren
Ordförande

 


140912 EGAB:s VA-arbeten och brorenoveringen

EGAB’s VA-arbeten i vår väg är nu avslutade och det återstår endast kringarbeten med att återställa diken, kulvertar, belysning och vägmärken. Vi har begärt att snarast få dessa arbeten avslutade. Beläggningen räknar vi med skall ske hösten 2015 när vägen har satt sig tillräckligt. Det har varit en besvärlig tid för dem av våra medlemmar som bor så att de har behövt passera arbetsplatsen, men med lite god vilja har det avlöpt i stort sett tillfredsställande.
Nu nalkas brorenoveringen enligt beslut på stämman. Ytterligare diskussion med entreprenören har skett och det är nu klart för att lägga beställningen. Arbetet kan påbörjas ca 1 oktober och beräknas ta 5-6 veckor. Under den tiden kommer den gamla bron att tas ur bruk och då måste den provisoriska arbetsbron få användas av våra medlemmar för att inte förorsaka dem ytterligare besvär. Diskussion med EGAB om formerna för detta pågår.
Vägföreningen är beställare av broarbetet och vi skall se till att maximal information om framåtskridandet ges på hemsidan och att skyltning etc blir bra. Återigen kommer kanske lite god vilja att krävas. Dock blir betydligt färre drabbade nu än under sommaren.

 


140810 Sprängningsarbeten vid bron

Sprängningar vid bron påbörjas v33!
Alla möjliga säkerhetsåtgärder har gjorts för att brofästet ej skall skadas vid sprängningen. Borrhålen är tätare och laddningarna mindre. Brofästet är kontrollerat, fotografier har tagits och en mätare har fästs på brofästet för att i efterhand kunna kontrollera vibrationerna. Dessutom har Flink AB, som högst antagligen kommer utföra bro renoveringen, gjort en platsbesiktning 8/8 och bedömt faran för skada på brofästet som liten.
Skulle någonting, mot all förmodan, hända med brofästet har Grimserud och deras entreprenör som utför sprängningen behövliga försäkringar.
Under sprängningarna, som kommer att göras i tre omgångar, kommer trafiken att stoppas under 5 till 10 minuter. Bron och vägen kommer för övrigt att vara framkomlig under hela byggtiden.

 


140619

Tyvärr så har Egab:s grävningar i Halsviksvägen inte blivit klara till midsommar. Det innebär att de av medlemmarna som bor efter Egab:s tomtområde måste köra inom och via detta för att komma fram. Skyltar lär ska visa vägen.140526

Lite information runt det arbete som just nu pågår vid EGABs exploateringsområde.
EGAB och dess entreprenörer utför just nu arbete med VA ledningar i Halsviksvägen väster om bron där vägen är uppgrävd och ofarbar. Trafiken leds om via EGABS område för boende väster om bron.
Detta arbete har EGAB rätt till och är sedan tidigare reglerat i avtal mellan EGAB och vägsamfälligheten. Det finns bankgarantier utifall EGAB inte skulle klara av att återställa vägen p.g.a. av ekonomiska trångmål.
När det gäller de sprängningar som utförs utgår vi från att EGAB har inhämtat alla nödvändiga tillstånd för sina arbeten. När det gäller ansvarsfrågor med sprängningar i känsliga miljöer (som bebyggelse tex.) så finns det lagar och avtal som reglerar hur sådan går till. Ytterligare en utomstående och oberoende part utför besiktningar och kontroller före och efter sprängningar. På hus och byggnader skall det sättas upp en apparat upp som mäter vibrationer. Vid skada och tvist finns sedan ett noggrant protokoll som redovisar varje sprängskott som skjutits.
Styrelsen är mycket uppmärksam på sprängningarna runt våra anläggningar, dvs bron och har ingripit för att flytta visst arbete från brons närhet.
Vad gäller eventuella oangelägenheter med sprängningsskador, telefon och gatubelysning får den drabbade ta kontakt direkt med EGAB och dess entreprenörer.
Styrelsen har begärt besked från EGAB om hur lång tid arbetet kommer att ta men har ännu inte fått mer specifikt svar än att det skall vara avslutat till midsommar.
Att ett sånt här stort projekt som EGAB genomför ställer till omak, obehag och uppleves som störande för boende omkring tycker alla är tråkigt . Så även styrelsen.

 

 

2014-01-25

Debiteringslängd.

På extrastämman per den 18/1-13 förevisades och godkändes en debiteringslängd.

Under fliken "Fastighet och Andelslängd finns en förenklad version av detta dokument som är avpersonifierat.

Om Du vill se originalet med alla uppgifter så finns det tillgängligt hemma hos ordföranden.

Ny pumpstation för avlopp vid Killebäcks vägskäl.

Under vintern och våren kommer Tanums kommun anlägga en ny pumpstation för avloppsvatten. Denna kommer byggas i hörnet mellan Halsviksvägen och Killebäcksvägen. Det betyder att ytterligare entreprenadmaskiner kommer att ta Halsviksvägen i anspråk. Styrelsen håller på att förhandla fram ett avtal med Tanums Kommun om villkoren för att använda Halsviksvägen, på samma sätt som vi gjort tidigare med exploatörer. Frågan är extra viktig nu då vi fått en ny beläggning på vägen. Avtalet publiceras när det är klart.

 

 

2013-12-17

Beläggning Halsviksvägen fram till Paradishöjden.

För dem av er som inte besökt Kämpersvik under hösten kan meddelas att BOMAB har låtit utföra en ny beläggning från Halsviksvägens början och upp till Paradishöjdens infart. Vår samfällighet har samtidigt beställt beläggning även på alla tillfarter till Halsviksvägen.

På stämman bestämde vi att göra beläggninsarbete ända fram till bron, men styrelsen beslöt att stanna vi Paradishöjdens infart för att nästa exploateringsområde ( EGAB) kan behöva använda denna vägbit för på och avlastning av tunga maskiner. En ny beläggning kunde då ta skada.

Arbetet är i skrivande stund inte helt slutfört. Vägen skall sopas ren från löst grus och få kantfyllning. Arbetet har heller inte fakturerats oss ännu.

 

Extra stämma.

Som medlem ska Du i dagarna ha fått en kallelse till en extra stämma.

Styrelsen kallar till denna främst av formella skäl. Vi har inte uppfyllt kraven på dokumenation vad gäller en debiteringslängd fullt ut och myndighets-Sverige är väldigt petiga med sådant. Därför håller vi en extra stämma i mitten på januari -14 för att presentera denna debiteringslängd. Detta gör ingen skillnad vad gäller beslutat budget eller utdebitering, det skall bara presenteras på ett samlat dokument.

Styrelsen önskas samtidigt föreslå en ändring i stadgarna som gör det möjligt att ha fler medlemmar i styrelsen vid behov.

 

 

2013-05-31

Redovisning av broutredningen.

Som ni kanske minns uppdrag senaste stämman i augusti 2012 till styrelsen att utreda vilka alternativ till en framtida brolösning som bäst kan gynna samfälligheten. Att frågan väcktes berodde främst på att EGAB:s exploatering framtvingat en tillfällig överfart över utrinningen från Ejgdetjärnet, då vår gamla bro är nedklassad till s.k. BK3 standard, vilket innebär vesäntligt nedsatt axeltryck.

Den dåvarande styrelsen väckte tanken på att överta och permanenta denna tillfälliga överfart och överta den från EGAB.

Det visade sig att det fanns olika åsikter bland medlemmar om vad som vore bästa lösningen och sittande styrelse fick i uppdrag att utreda frågan grundligt ur alla aspekter för att presentera till ordinarie stämma 2013.

 

Att som novis eller lekman försöka ta reda på fakta och möjligheter kring en broreparation eller att iordningställa en tillfällig brolösning till något permanent visade sig vara omöjligt.  Det visade sig finnas väldigt många krav från myndigheter på utförande, konstruktion, dokumentation m.m. som styrelsen inte har möjlighet att kunna tillhandahålla.

Lösningen blev i stället att anlita en konsult att titta på frågan, men även en sådan visade sig vara svår att finna.

Dock hittade vi en.

Vreta Konsult arbetar intimt med Trafikverket och gör just broutredningar åt TF. Både planerade reparationer av små som stora broar, somt projekterar nya.

Vi gav Vreta Konsult uppdraget att titta på båda broarna. Den gamla sten och betongbron samt den tillfälligga bron bredvid.

Uppdraget var att få en permanent brolösning med full bärighet (kallat BK1 på fackspråk).

I utredningen nämns olika alternativ och priser. Alla priser är före moms.

Utredningen nämner också att det finns bidrag från staten att söka för broinvesteringar. Styrelsen har redan sänt in en ansökan för detta då stora bidrag kräver lång tids framförhållning i Trafikverkets budgetarbete.

För närvarande ges 70% i bidrag till investeringar i broar. Dessutom kan man få 15% bidrag till momskostnader.

Styreslen föreslår att att medlemmarna studerar den här utredningen noga till nästa stämma.

Utredningen finner Du här.

 

2013-03-27

Senaste nytt:

Ärade medlemmar               
Nu har snön äntligen försvunnit från vår  väg och snöröjningen fått ro. Under vintern har farbarheten varit acceptabel.
Styrelsen vill i det följande informera lite om vad som sig tilldrager sig i Vägsamfälligheten.

Brofrågan.
Styrelsen skall enligt beslut på årsstämman utreda och ta fram alternativ vad avser  den gamla bron: Nödvändig belastningsklass, ev nödvändig breddning, kostnader för olika alternativ för renovering av bron samt eventuella andra åtgärder som dyker upp vid utredningarna.  Vidare skall styrelsen som alternativ utreda möjligheterna och kostnaderna för permanentning  och övertagande av den provisoriska bron och göra den farbar för trafik (räcken, beläggning, sikthinder m.m.) samt borttagande av bergsknallen och ev förskönande av bron.

Att ta reda på detta kräver mycket mer kunskaper än styrelsen besitter. Styrelsen har därför anlitat expertis inom området, nämligen en konsult som gör utredningar för Trafikverkets räkning i Västra Götaland. Vi anser denna konsult vara opartisk. Båda broalternativen kommer att utredas och kostnadsförslag kommer att presenteras.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att söka de tillstånd som krävs ifall kommande stämma beslutar att ta över den tillfälliga bron och göra den permanent. Då bäcken under broarna har en vattendom krävs ett tillstånd från Länsstyrelse eller miljödomstol för att få ha bron kvar. Styrelsen har ansökt om s.k. vattenverksamhet hos Länsstyrelsen i Vänersborg. Ett utredningsarbete har påbörjats. Beslut i frågan väntas tidigast till hösten.

Ny beläggning av Halsviksvägen hösten 2013.
Styrelsen arbetar för att ta fram offerter för detta arbete till nästa stämma. Enligt diskussionen vid förra stämman bör inte beläggning ske förrän vägen är färdigförstörd.

EGAB – Ehrencronas nya tomter.
Styrelsen har med hjälp av Lantmäteriet upprättat ett avtal som reglerar hur EGAB:s nya tomter skall köpa in sig i vägsamfälligheten. EGAB kommer att stycka av sina tomter allt eftersom de säljs och över tid. Detta kan ta flera år i anspråk. Dock skall EGAB enligt detta avtal erlägga ersättning för inköp i vägsamfälligheten för alla tomter senast den sista juni i år, 2013.

Vägarnas skick.
Det är fortfarande ordentlig tjäle i marken. När det börjar tina så kommer en hel del s.k. potthål att uppstå.  Exploatörerna är skyldiga att laga dessa så att vägen förblir farbar. Eventuellt kan styrelsen ombesörja detta arbetet men då fakturera exploatörerna för arbetet.  Bernadinas väg ligger utanför exploatörernas område, men kommer att få tjälskador som föreningen får bekosta lagningen av.

För uppsättandet/ nedtagandet av snöpinnar samt isgrusning gavs uppdraget åt en av samfällighetens medlemmar, Sebastian Hochholzer till ett gängse timpris. Han kan även åta sig att laga potthål.

Utdebitering
Med detta brev kommer en faktura. Det beslöts på stämman att endast en utdebitering skulle göras under verksamhetsåret. Betalvillkoren framgår av fakturan.
Observera att avsändaren skall stå för eventuella bank /växlingskostnader.

Negativa synpunkter
Några enskilda medlemmar har framfört kritik  mot styrelsen och dess arbete genom massutskick per epost och då detta uppenbarligen skapat irritation hos många medlemmar, vill styrelsen meddela att svar har gjorts direkt till berörda medlemmar.  Någon utdragen diskussion per epost tror vi att flertalet inte vill deltaga i.

Protokoll
Styrelsen har beslutat att inte längre göra styrelsemötesprotokollen tillgängliga på hemsidan. Det finns ingen skyldighet att publicera sådana protokoll, men styrelsen valde att göra dem tillgängliga för att öka öppenheten. Efter missbruk av denna öppenhet dras den in. Vi tror att flertalet av medlemmarna förstår varför och stödjer denna åtgärd. I stället kommer hemsidan (www.kevsf.org ) att uppdateras mer regelbundet och information om styrelsens arbete kommer att skrivas under fliken ”senaste nytt”.

Positiva synpunker
Alla konstruktiva ideer och förslag mottages tacksamt framöver. Vi jobbar ju tillsammans.  Adresser och telefonnummer finns på hemsidan. Samt givetvis kevstyr@gmail.com

Viktigt                                      ! Uppdatering av Personliga uppgifter !

Vi vill be alla att maila till kevstyr@gmail.com följande uppgifter:
Namn, fastighet, ägandeandel, adress, e-postadress, telefon samt betalningsansvarig

Detta gäller i synnerhet ni som är nya fastighetsägare på Paradishöjden. De kontaktuppgifter styrelsen fått vad gäller epost fungerar inte för flera.

Styrelsen