150624 Välkomna till årsmöte

Dag: 2015-07-25 (Lördag)

Tid: 15:00 – 17:00

Plats: Grannen Bistro och Bar, Nedre Långgatan 4 Grebbestad (snett mittemot Konsum)

Tillträde till stämman har medlemmar, funktionärer, ombud och personer som styrelsen ev har inbjudit.

Den kompletta inbjudan har gått via e-mail still samtliga medlemmar

 

150603 Bron är belagd!

Äntligen är det utdragna arbetet med bron färdigt. I fredags morse mellan kl. 06-8.30 var Skanska på plats för att asfaltera broområdet vilket gick väldigt smidigt. Som nämnts tidigare är alltså själva bron belagd med riktig asfalt, oavsett vilken beläggning vi senare väljer att lägga på själva vägen. Allt enligt de instruktioner och rekommendationer vår entreprenör gav oss i samband med renoveringen.

 

 

150408 VIKTIG INFORMATION: BRON PERIODVIS AVSTÄNGD FREDAG 17/4

Fredag 17/4 är vår bro periodvis avstängd för biltrafik. Detta på grund av fortsatta reparations- och förstärkningsarbeten på det västra brofästet. Vi räknar för säkerhets skull med att vår entreprenör behöver hela fredagen på sig för att färdigställa arbetet och trafiken släpps på så snart det är möjligt men vi utgår ifrån att bron periodvis och i sämsta fall inte är körbar mellan ca kl. 07-18.

Boende som vet med sig att de behöver ta sig till eller från området denna dag rekommenderas att parkera sin bil öster om bron vid utsiktsplatsen på "Höjden" eller vid hamnplan i Kämpersvik. Det finns även en möjlighet att via Bernadinas väg och "Ejdetjärnet" ta sig ut på väg 163. Detta sker i så fall på eget ansvar då denna väg bitvis inte lämpar sig för biltrafik men det går om man kör mycket försiktigt eller har hög markfrigång på sin bil.

Vid behov av räddningstjänst är det möjligt att snabbt avbryta arbetet och tillfälligt återställa farbarheten över bron.

Styrelsen och vår entreprenör hoppas på förståelse för denna obekvämlighet.

 


150408 Kommande beläggningsarbeten

Någon gång under maj månad kommer bron och dess förlängning, en kortare sträcka åt vardera håll, att beläggas med asfalt. Detta måste göras ganska omgående beroende på garantier och vattenavrinning. Denna åtgärd är fristående från övriga beläggningsarbeten av vägen senare i höst.

Som nämnts tidigare håller styrelsen på att insamla nödvändiga underlag och offerter för den under hösten planerade beläggningen mellan Paradishöjden och vändplatsen vid vägens slut. Dessa underlag kommer att presenteras för medlemmarna och behandlas vid ordinarie årsstämma i slutet av juli.

 

 

150218 Beläggning, bro och väg

Det vore fel att påstå att våren är här men den är på god väg. Dagarna har blivit märkbart längre och fågelsång kan fina dagar höras längs vår väg.

Styrelsen håller som bäst på att undersöka de tekniska förutsättningarna att belägga vägen och bron. Vad vi i nuläget vet är att broområdet kommer att beläggas med traditionell asfalt då detta är ett tekniskt krav för att säkerställa vattenavrinning och- genomträngning på själva broplattan. Detta mindre arbete kommer att påbörjas så snart vädret är lämpligt och upphandlingen är klar, någon gång under våren. Vi kommer att informera berörda fastigheter närmare angående framkomlighet under den tid arbetet pågår etc så snart vi har ett datum.

När det gäller resterande beläggning av själva vägen återstår ytterligare utredning, framför allt olika tekniska aspekter och rekommendationer från de sakkunniga som vi anlitar.

En snar och fullständig beläggning av vägen är önskvärd då den bitvis är i ett sorgligt skick. Det är därför en definitiv strävan av styrelsen att beläggning ska genomföras senast hösten 2015. Vi uppdaterar informationen så snart de närmare förutsättningarna är klara.

 

 

150101 Fullt axeltryck på bron

Som en konsekvens och målsättning i och med brorenoveringen är nu bron åter klassad för fullt axeltryck (BK1).

Lars har i juldagarna tagit ned de gamla BK3-skyltarna som angav den tidigare nedklassningen.

 

Redan i mitten av december testades den nya BK1-klassningen  av nedan ekipage med godkänt resultat.

 

 

 141216 Bron är körbar igen!

Sedan en knapp månad har nu vår renoverade bro varit körbar och vi gläds över att den nu borde klara ytterligare några årtionden.

Inom kort kommer några återstående justeringar att utföras av vår entreprenör. Bland det mest synliga är att slänterna vid de nya stödmurarna kommer att snyggas till ytterligare samt att en makadamränna längs stödmurarna för att ta hand om vattenavrinningen ska iordningställas. Dessa arbeten kommer att ske i samband med EGAB:s rivning av den provisoriska bron som idag 16/12 har påbörjats. 
Vår bro kommer även att beläggas med asfalt någon gång under våren och samtidigt kommer anslutningen mot vägen på den västra sidan att planas ut så mycket det är möjligt.

Med lite tur och hjälp av vädrets makter så kommer troligen även växtligheten i broområdet att återhämta sig under våren och sommaren. Förslag har även inkommit om att eventuellt hjälpa naturen på traven med lämplig växtlighet längs slänterna, kanske havtorn eller liknande. Just nu känns våren långt borta men den kommer, snarare än vi brukar ana....

Men... Innan dess... Så... önskar Styrelsen...

En riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR till er alla!

Klicka här för fler bilder. 

 

 

 141112 Brorenoveringen: Nya bilder

Vår ordförande Anders tog ett par ögonblicksbilder när han passerade broarbetet igår. Anders som även stämt av med ytterst ansvarig hos entreprenören konstaterar att allt flyter på enligt plan och nu åtetstår i stort sett endast vägräcken och beläggning. Så snart den provisoriska bron tagits bort kommer troligen även slänterna vid sidan av bron att snyggas till. 

Klicka här för fler bilder. 

 

 

 141106 Brorenoveringen: Nu börjar det arta sig!

För knappt en vecka sedan kunde så äntligen gjutningen av stödmurarna till bron göras. Allt gick som det skulle och redan i måndags gick det att ta bort förskarningen. Under onsdagen kom grävare och började med återfyllnadsarbetena. Om allt går enligt tidsplanen så är detta färdigt under nästa vecka och om två veckor har troligen även asfalt och broräcken kommit på plats ...om vädergudarna vill. Bron kan därefter tas i bruk för trafik igen och den tillfälliga bron kommer strax efteråt att rivas. 

Under den gångna helgen, trots ruskväder, hann Lars med att både sätta upp snökäppar, laga potthål och sladda de delar av Bernhardinas väg som fått nytt grus under hösten. Tack Lars!

Klicka här för fler bilder. 

 

 

 141020 Brorenoveringen: Tur i oturen!

Om nu nyckfullt väder kan kallas otur eller inte kan man diskutera. Om inte annat så kan vi konstatera att höstrusket dragit fram ordentligt de senaste dagarna och så här ser arbetssituationen ut för de som arbetar vid bron, ser kanske mer dramatiskt ut än det är (bilden nedan). Tur är i alla fall att sulan blev klar innan vattennivån steg.

För dagen ligger arbetet nere men vi har fått indikationer från entreprenören att arbetet med att gjuta sidostöden kan påbörjas i slutet av denna eller under nästa vecka eftersom formning och armering i stort sett är färdigt.

 

141020 Brorenovering

Nu hoppas vi på lite torrare väder!

 

 

 141008 Brorenovering pågår!

Förra måndagen påbörjades arbetet med brorenoveringen som avancerar enligt planerna. Redan efter en dag var den gamla vingmuren nedmonterad och schaktmassorna bortforslade. Efter ytterligare några dagar påbörjades under måndagen arbetet med förskarning och armering av det som kommer att bli sulan till den nya stödmuren (se bild).

 

Brorenovering 1 

 

140929 VIKTIGT: Broreparationen


Reparation av vår bro påbörjas i idag 29 september 2014 och då kommer bron att tas ur bruk för all trafik.
Tyvärr har EGAB, efter förhandlingar med vår Vägsamfällighet, ej gett tillstånd att använda deras provisoriska bro. Detta betyder att medlemmar som bor väster om bron konfronteras med en besvärlig situation, nämligen att under en 6 veckors period, använda Bernhardinas väg och vidare väganslutning till väg 163.
Vägen, som sällan trafikeras, är delvis i ett skick som gör att det endast går att köra ytterst försiktigt. Under kommande vecka kommer därför ett antal gruslass att köras på för att förbättra vägen. Tillkommer att det utförs arbeten längs vägen, som vi måste ta hänsyn till, för det kommunala avloppet.
Vägen är ej lämplig för lastbilstrafik.
Under de närmaste dagarna kommer även en lösning sökas för tidningsbud, post och sophämtning. Så fort mer detaljer är kända om detta återkommer vi med mer information.
EGAB är informerad om att den provisoriska bron måste vara öppen för utryckningsfordon.
Vi beklagar denna situation och hoppas på er förståelse under kommande 6 veckors period.

Anders Westgren
Ordförande

 


140912 EGAB:s VA-arbeten och brorenoveringen

EGAB’s VA-arbeten i vår väg är nu avslutade och det återstår endast kringarbeten med att återställa diken, kulvertar, belysning och vägmärken. Vi har begärt att snarast få dessa arbeten avslutade. Beläggningen räknar vi med skall ske hösten 2015 när vägen har satt sig tillräckligt. Det har varit en besvärlig tid för dem av våra medlemmar som bor så att de har behövt passera arbetsplatsen, men med lite god vilja har det avlöpt i stort sett tillfredsställande.
Nu nalkas brorenoveringen enligt beslut på stämman. Ytterligare diskussion med entreprenören har skett och det är nu klart för att lägga beställningen. Arbetet kan påbörjas ca 1 oktober och beräknas ta 5-6 veckor. Under den tiden kommer den gamla bron att tas ur bruk och då måste den provisoriska arbetsbron få användas av våra medlemmar för att inte förorsaka dem ytterligare besvär. Diskussion med EGAB om formerna för detta pågår.
Vägföreningen är beställare av broarbetet och vi skall se till att maximal information om framåtskridandet ges på hemsidan och att skyltning etc blir bra. Återigen kommer kanske lite god vilja att krävas. Dock blir betydligt färre drabbade nu än under sommaren.

 


140810 Sprängningsarbeten vid bron

Sprängningar vid bron påbörjas v33!
Alla möjliga säkerhetsåtgärder har gjorts för att brofästet ej skall skadas vid sprängningen. Borrhålen är tätare och laddningarna mindre. Brofästet är kontrollerat, fotografier har tagits och en mätare har fästs på brofästet för att i efterhand kunna kontrollera vibrationerna. Dessutom har Flink AB, som högst antagligen kommer utföra bro renoveringen, gjort en platsbesiktning 8/8 och bedömt faran för skada på brofästet som liten.
Skulle någonting, mot all förmodan, hända med brofästet har Grimserud och deras entreprenör som utför sprängningen behövliga försäkringar.
Under sprängningarna, som kommer att göras i tre omgångar, kommer trafiken att stoppas under 5 till 10 minuter. Bron och vägen kommer för övrigt att vara framkomlig under hela byggtiden.

 


140619

Tyvärr så har Egab:s grävningar i Halsviksvägen inte blivit klara till midsommar. Det innebär att de av medlemmarna som bor efter Egab:s tomtområde måste köra inom och via detta för att komma fram. Skyltar lär ska visa vägen.140526

Lite information runt det arbete som just nu pågår vid EGABs exploateringsområde.
EGAB och dess entreprenörer utför just nu arbete med VA ledningar i Halsviksvägen väster om bron där vägen är uppgrävd och ofarbar. Trafiken leds om via EGABS område för boende väster om bron.
Detta arbete har EGAB rätt till och är sedan tidigare reglerat i avtal mellan EGAB och vägsamfälligheten. Det finns bankgarantier utifall EGAB inte skulle klara av att återställa vägen p.g.a. av ekonomiska trångmål.
När det gäller de sprängningar som utförs utgår vi från att EGAB har inhämtat alla nödvändiga tillstånd för sina arbeten. När det gäller ansvarsfrågor med sprängningar i känsliga miljöer (som bebyggelse tex.) så finns det lagar och avtal som reglerar hur sådan går till. Ytterligare en utomstående och oberoende part utför besiktningar och kontroller före och efter sprängningar. På hus och byggnader skall det sättas upp en apparat upp som mäter vibrationer. Vid skada och tvist finns sedan ett noggrant protokoll som redovisar varje sprängskott som skjutits.
Styrelsen är mycket uppmärksam på sprängningarna runt våra anläggningar, dvs bron och har ingripit för att flytta visst arbete från brons närhet.
Vad gäller eventuella oangelägenheter med sprängningsskador, telefon och gatubelysning får den drabbade ta kontakt direkt med EGAB och dess entreprenörer.
Styrelsen har begärt besked från EGAB om hur lång tid arbetet kommer att ta men har ännu inte fått mer specifikt svar än att det skall vara avslutat till midsommar.
Att ett sånt här stort projekt som EGAB genomför ställer till omak, obehag och uppleves som störande för boende omkring tycker alla är tråkigt . Så även styrelsen.

 

 

2014-01-25

Debiteringslängd.

På extrastämman per den 18/1-13 förevisades och godkändes en debiteringslängd.

Under fliken "Fastighet och Andelslängd finns en förenklad version av detta dokument som är avpersonifierat.

Om Du vill se originalet med alla uppgifter så finns det tillgängligt hemma hos ordföranden.

Ny pumpstation för avlopp vid Killebäcks vägskäl.

Under vintern och våren kommer Tanums kommun anlägga en ny pumpstation för avloppsvatten. Denna kommer byggas i hörnet mellan Halsviksvägen och Killebäcksvägen. Det betyder att ytterligare entreprenadmaskiner kommer att ta Halsviksvägen i anspråk. Styrelsen håller på att förhandla fram ett avtal med Tanums Kommun om villkoren för att använda Halsviksvägen, på samma sätt som vi gjort tidigare med exploatörer. Frågan är extra viktig nu då vi fått en ny beläggning på vägen. Avtalet publiceras när det är klart.

 

 

2013-12-17

Beläggning Halsviksvägen fram till Paradishöjden.

För dem av er som inte besökt Kämpersvik under hösten kan meddelas att BOMAB har låtit utföra en ny beläggning från Halsviksvägens början och upp till Paradishöjdens infart. Vår samfällighet har samtidigt beställt beläggning även på alla tillfarter till Halsviksvägen.

På stämman bestämde vi att göra beläggninsarbete ända fram till bron, men styrelsen beslöt att stanna vi Paradishöjdens infart för att nästa exploateringsområde ( EGAB) kan behöva använda denna vägbit för på och avlastning av tunga maskiner. En ny beläggning kunde då ta skada.

Arbetet är i skrivande stund inte helt slutfört. Vägen skall sopas ren från löst grus och få kantfyllning. Arbetet har heller inte fakturerats oss ännu.

 

Extra stämma.

Som medlem ska Du i dagarna ha fått en kallelse till en extra stämma.

Styrelsen kallar till denna främst av formella skäl. Vi har inte uppfyllt kraven på dokumenation vad gäller en debiteringslängd fullt ut och myndighets-Sverige är väldigt petiga med sådant. Därför håller vi en extra stämma i mitten på januari -14 för att presentera denna debiteringslängd. Detta gör ingen skillnad vad gäller beslutat budget eller utdebitering, det skall bara presenteras på ett samlat dokument.

Styrelsen önskas samtidigt föreslå en ändring i stadgarna som gör det möjligt att ha fler medlemmar i styrelsen vid behov.

 

 

2013-05-31

Redovisning av broutredningen.

Som ni kanske minns uppdrag senaste stämman i augusti 2012 till styrelsen att utreda vilka alternativ till en framtida brolösning som bäst kan gynna samfälligheten. Att frågan väcktes berodde främst på att EGAB:s exploatering framtvingat en tillfällig överfart över utrinningen från Ejgdetjärnet, då vår gamla bro är nedklassad till s.k. BK3 standard, vilket innebär vesäntligt nedsatt axeltryck.

Den dåvarande styrelsen väckte tanken på att överta och permanenta denna tillfälliga överfart och överta den från EGAB.

Det visade sig att det fanns olika åsikter bland medlemmar om vad som vore bästa lösningen och sittande styrelse fick i uppdrag att utreda frågan grundligt ur alla aspekter för att presentera till ordinarie stämma 2013.

 

Att som novis eller lekman försöka ta reda på fakta och möjligheter kring en broreparation eller att iordningställa en tillfällig brolösning till något permanent visade sig vara omöjligt.  Det visade sig finnas väldigt många krav från myndigheter på utförande, konstruktion, dokumentation m.m. som styrelsen inte har möjlighet att kunna tillhandahålla.

Lösningen blev i stället att anlita en konsult att titta på frågan, men även en sådan visade sig vara svår att finna.

Dock hittade vi en.

Vreta Konsult arbetar intimt med Trafikverket och gör just broutredningar åt TF. Både planerade reparationer av små som stora broar, somt projekterar nya.

Vi gav Vreta Konsult uppdraget att titta på båda broarna. Den gamla sten och betongbron samt den tillfälligga bron bredvid.

Uppdraget var att få en permanent brolösning med full bärighet (kallat BK1 på fackspråk).

I utredningen nämns olika alternativ och priser. Alla priser är före moms.

Utredningen nämner också att det finns bidrag från staten att söka för broinvesteringar. Styrelsen har redan sänt in en ansökan för detta då stora bidrag kräver lång tids framförhållning i Trafikverkets budgetarbete.

För närvarande ges 70% i bidrag till investeringar i broar. Dessutom kan man få 15% bidrag till momskostnader.

Styreslen föreslår att att medlemmarna studerar den här utredningen noga till nästa stämma.

Utredningen finner Du här.

 

2013-03-27

Senaste nytt:

Ärade medlemmar               
Nu har snön äntligen försvunnit från vår  väg och snöröjningen fått ro. Under vintern har farbarheten varit acceptabel.
Styrelsen vill i det följande informera lite om vad som sig tilldrager sig i Vägsamfälligheten.

Brofrågan.
Styrelsen skall enligt beslut på årsstämman utreda och ta fram alternativ vad avser  den gamla bron: Nödvändig belastningsklass, ev nödvändig breddning, kostnader för olika alternativ för renovering av bron samt eventuella andra åtgärder som dyker upp vid utredningarna.  Vidare skall styrelsen som alternativ utreda möjligheterna och kostnaderna för permanentning  och övertagande av den provisoriska bron och göra den farbar för trafik (räcken, beläggning, sikthinder m.m.) samt borttagande av bergsknallen och ev förskönande av bron.

Att ta reda på detta kräver mycket mer kunskaper än styrelsen besitter. Styrelsen har därför anlitat expertis inom området, nämligen en konsult som gör utredningar för Trafikverkets räkning i Västra Götaland. Vi anser denna konsult vara opartisk. Båda broalternativen kommer att utredas och kostnadsförslag kommer att presenteras.

Stämman gav styrelsen i uppdrag att söka de tillstånd som krävs ifall kommande stämma beslutar att ta över den tillfälliga bron och göra den permanent. Då bäcken under broarna har en vattendom krävs ett tillstånd från Länsstyrelse eller miljödomstol för att få ha bron kvar. Styrelsen har ansökt om s.k. vattenverksamhet hos Länsstyrelsen i Vänersborg. Ett utredningsarbete har påbörjats. Beslut i frågan väntas tidigast till hösten.

Ny beläggning av Halsviksvägen hösten 2013.
Styrelsen arbetar för att ta fram offerter för detta arbete till nästa stämma. Enligt diskussionen vid förra stämman bör inte beläggning ske förrän vägen är färdigförstörd.

EGAB – Ehrencronas nya tomter.
Styrelsen har med hjälp av Lantmäteriet upprättat ett avtal som reglerar hur EGAB:s nya tomter skall köpa in sig i vägsamfälligheten. EGAB kommer att stycka av sina tomter allt eftersom de säljs och över tid. Detta kan ta flera år i anspråk. Dock skall EGAB enligt detta avtal erlägga ersättning för inköp i vägsamfälligheten för alla tomter senast den sista juni i år, 2013.

Vägarnas skick.
Det är fortfarande ordentlig tjäle i marken. När det börjar tina så kommer en hel del s.k. potthål att uppstå.  Exploatörerna är skyldiga att laga dessa så att vägen förblir farbar. Eventuellt kan styrelsen ombesörja detta arbetet men då fakturera exploatörerna för arbetet.  Bernadinas väg ligger utanför exploatörernas område, men kommer att få tjälskador som föreningen får bekosta lagningen av.

För uppsättandet/ nedtagandet av snöpinnar samt isgrusning gavs uppdraget åt en av samfällighetens medlemmar, Sebastian Hochholzer till ett gängse timpris. Han kan även åta sig att laga potthål.

Utdebitering
Med detta brev kommer en faktura. Det beslöts på stämman att endast en utdebitering skulle göras under verksamhetsåret. Betalvillkoren framgår av fakturan.
Observera att avsändaren skall stå för eventuella bank /växlingskostnader.

Negativa synpunkter
Några enskilda medlemmar har framfört kritik  mot styrelsen och dess arbete genom massutskick per epost och då detta uppenbarligen skapat irritation hos många medlemmar, vill styrelsen meddela att svar har gjorts direkt till berörda medlemmar.  Någon utdragen diskussion per epost tror vi att flertalet inte vill deltaga i.

Protokoll
Styrelsen har beslutat att inte längre göra styrelsemötesprotokollen tillgängliga på hemsidan. Det finns ingen skyldighet att publicera sådana protokoll, men styrelsen valde att göra dem tillgängliga för att öka öppenheten. Efter missbruk av denna öppenhet dras den in. Vi tror att flertalet av medlemmarna förstår varför och stödjer denna åtgärd. I stället kommer hemsidan (www.kevsf.org ) att uppdateras mer regelbundet och information om styrelsens arbete kommer att skrivas under fliken ”senaste nytt”.

Positiva synpunker
Alla konstruktiva ideer och förslag mottages tacksamt framöver. Vi jobbar ju tillsammans.  Adresser och telefonnummer finns på hemsidan. Samt givetvis kevstyr@gmail.com

Viktigt                                      ! Uppdatering av Personliga uppgifter !

Vi vill be alla att maila till kevstyr@gmail.com följande uppgifter:
Namn, fastighet, ägandeandel, adress, e-postadress, telefon samt betalningsansvarig

Detta gäller i synnerhet ni som är nya fastighetsägare på Paradishöjden. De kontaktuppgifter styrelsen fått vad gäller epost fungerar inte för flera.

Styrelsen