Exploateringar & VA-utbyggnad

 

EGAB - Ehrencrona

Det tomtområdet som ligger efter bron och som ägs av Ehrencrona har startat.

Styrelsen har upprättat ett avtal med Egab som stadgar hur dom får använda Halsviksvägen under den tid som exploateringen håller på. Ett entreprenadföretag vid namn Grimserud håller på att bygga rörgravar och väg inom området. Arbetet står still under semesterperioden 2012.

Under hösten 2012 kommer 14 stycken nya fastigheter att styckas av från exploateringsområdet. Dessa tomter kommer att inlämmas i vägsamfälligheten medelst inköp. Detta sköts av Lantmäteriet.

Under hösten kommer Egab att dra VA ledningar från Paradishöjdens infart och vidare till det nya området. Man kommer även att gräva anslutningar till befintliga fastigheter som vill ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.

Sytrelsens avtal med Egab går att läsa här.

Enligt Egabs planer skall ledningsdragningar vara utförda och avslutade till årsskiftet.

 

Paradishöjden

Paradishöjden prospektbild

Bilden är hämtad från Bohusläns Markutveckling ABs (BOMAB) prospekt.

Arbetet på höjden startades upp igen på morgonen den 8/8 efter fyra veckors uppehåll och för den som befann sig i Kämpersvik med omnejd passerade detta knappast obemärkt förbi.

Ett avtal är upprättat mellan Kämpersvik-Ejgde Vägsamfällighet och BOMAB avseende väghållning under exploateringen samt reparation av skadoor vid avslut av exploateringen.

Klicka här för att se avtalet med Bomab

Klicka här för Fastighetskarta inkl Vik 1:104

Klicka här för DetaljplanTanums-Ejgde

Utbyggnad av kommunalt VA

Enligt senaste informationen från Bomab och Paradishöjden kommer Bomab att vara entrepenör för hela ledningsdragningen från den befintliga pumpstationen och upp till Paradishöjden. Ledningarna dimensioneras för att möta även nästa nybyggnadsområde (efter bron) och befintlig bebyggelse längs Halsviksvägen.

Arbeten beräknas starta måndagen den 14/11 och kommer att pågå under ett par månader troligen. Arbetet kommer att ske i två etapper med början vid Killebäcksvägen och upp till Paradishöjden för att sedan forsätta med ledningar från befintlig pumpstation och till Killebäcksvägen i höjd med badplatsen.

Arbetet kommer innebära störningar för trafiken, men Bomab har åtagit sig att hålla farbara vägar öppna alltid.

Senaste nytt: 30/11-11

Vid lantmäteriförättning gällande kommunala ledningsrätter i Halsviksvägen bestämdes att det är kommunen som har ansvaret för vägens återställande (även om Bomab är den som utför entrepenaden). För att säkerställa ansvarsfrågan erbjöd sig Lantmäteriet att hålla denna förättningen öppen tills den är slutförd för att bevaka att kommunen uppfyller sina åtaganden.

Detta betyder att från den befintliga pumpstationen i Kämpersvik och fram t.o.m. korsningen Halsviksvägen - Killebäcksvägen, så ansvarar Tanums kommun för återställandet av vägen.

Rättelse. Det skall vara från befintliga pumpstationen i kämpersvik till Infarten vid Paradishöjden.

(Hela VA- anläggningen kommer att ägas och drivas av kommunen när den är färdig.)